UtilStatut ACB

STATUTUL ORGANIZATIEI „ALPIN CLUB BACĂU”

Cap. I – Dispoziţii generale. Denumire. Sediu. Durata. Forma juridică. Constituire

Art. 1 –„Alpin Club Bacău” este un club sportiv român, de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit reorganizată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.

Art. 2 – Denumirea clubului este „Alpin Club Bacău”. Scopul fundamental al clubului este asigurarea şi promovarea cadrului financiar şi organizatoric în vederea desfăşurării de activităţi de profil montan (alpinism, turism montan, escaladă, speologie, cicloturism, etc.)

Art. 3 – Sediul clubului „Alpin Club Bacău” este în Bacău, str. Garii, nr. 64, sc. B, ap. 11, cod 600262.

Art. 4 – Clubul sportiv „ALPIN CLUB BACĂU” este o persoană juridică de drept privat, nonprofit, fără scop lucrativ, care îşi va desfăşura activitatea sub forma asociaţiei, conform legislaţiei române în vigoare. Clubul va avea emblemă şi ştampilă proprie. Durata de funcţionare este nedeterminată.

Cap. II – Scopul şi obiectivele clubului

Art. 5 – Promovarea activităţilor montane în toate variantele sale, sportivă, turistică, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Art. 6 – Reprezentarea membrilor clubului în relaţiile cu organismele guvernamentale, administraţia centrală şi locală, Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă (FRAE), Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Alpinism (UIAA) şi alte cluburi similare de profil din ţară şi străinătate în vederea promovării alpinismului şi a ideii de munte.

Art. 7 – Organizarea de competiţii pe plan local, naţional şi internaţional în activităţile de profil montan (alpinism, turism montan, escaladă, cicloturism).

Art. 8 – Organizarea de activităţi ecologice, excursii şi şcoli de iniţiere, repararea traseelor alpine deteriorate.

Art. 9 – Crearea unei baze de informaţii proprii (a unei reviste proprii având activitate de informare, a unei biblioteci, a unei pagini web, etc.)

Art. 10 – Organizarea de conferinţe, proiecţii video, dia şi foto pe teme montane.

Art. 11 – Participarea membrilor clubului la competiţii de profil montan locale, naţionale şi internaţionale (de schi, alpinism, escaladă, cicloturism). Participarea şi colaborarea la expediţii în masivele altor ţări.

Art. 12 – Colaborarea cu structurile sportive similare din ţară şi străinătate în vederea promovării activităţilor de profil montan.

Cap. III – Membrii clubului. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru.Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 13 – Poate deveni membru al Clubului Sportiv ALPIN CLUB BACĂU orice cetăţean român sau străin dacă respectă statutul clubului şi acţionează permanent pentru realizarea scopului clubului.

Art. 14 – „Alpin Club Bacău” admite următoarele categorii de membri: membri activi, membri de onoare şi membri simpatizanţi.

Art. 14.1 – Membrii activi ai clubului sunt admişi pe baza unei cereri de înscriere aprobate de Consiliul Director. Poate deveni membru activ orice persoană care desfăşoară activităţi de turism montan, alpinism, speologie, escaladă, cicloturism, etc. care respectă statutul şi scopurile clubului.

Art. 14.2 – Membrii de onoare pot deveni persoanele de mare valoare şi importanţă în domeniul sportului sau alte domenii, care pot sprijini activitatea clubului.

Art. 14.3 – Membrii simpatizanţi pot fi persoane fizice care împărtăşesc ideile şi aspiraţiile clubului sau persoanele sub 18 ani, care cu aprobarea unui părinte sau tutore urmează un stagiu de iniţiere de 6 luni şi care pot fi admişi sau respinşi în urma unui test teoretic şi practic.

Art. 15 – Calitatea de membru al clubului încetează în următoarele situaţii:
- ca urmare a desfiinţării clubului;
- prin excludere, ca urmare a hotărârii Consiliului Director;
- la cerere;
- prin transfer la un alt club sportiv în baza regulamentelor FRAE;
- prin deces.

Persoanele care şi-au pierdut calitatea de membri ai clubului nu mai au nici un drept asupra patrimoniului clubului.

Art. 16 – Membrii clubului au următoarele drepturi:
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere a clubului, conform statutului;
- să beneficieze pentru practicarea activităţilor montane de condiţiile existente în cadrul clubului, să se bucure de sprijinul tehnic, moral şi material al clubului;
- să-şi exprime în scris doleanţele sau nemulţumirile Consiliului Director;
- să primească o legitimaţie pe care să fie menţionat: membru de onoare, membru simpatizant, etc.
- toţi membrii cotizanţi ai clubului au drepturi egale şi drept de vot în Adunările Generale, cu excepţia celor sub 18 ani, care nu au drept de vot.

Art. 17 – Membrii clubului au următoarele obligaţii:
- să respecte statutul şi regulamentele interne ale clubului;
- să nu prejudicieze moral şi material clubul prin comportament necorespunzător;
- să trateze cu respect pe oricare membru al clubului, eventualele diferende între membrii clubului soluţionându-se prin Consiliul Director;
- să contribuie activ la dezvoltarea alpinismului, la îmbunătăţirea activităţii clubului şi la creşterea veniturilor clubului.

Art. 18 – Membrii clubului care sunt sportivi legitimaţi au obligaţia de a achita taxa de viză anuală a legitimaţiei către FRAE. Ceilalţi membri ai clubului care nu sunt sportivi nu au această obligaţie.

Art. 19 – Toţi membrii clubului au obligaţia de a plăti anual o cotizaţie stabilită de Adunarea Generală. Membrii de onoare şi membrii simpatizanţi nu au obligaţia de a plăti această cotizaţie, iar membrii care au sub 18 ani beneficiază de o reducere de 50% la plata cotizaţiei.

Cap. IV – Mijloace materiale şi financiare

Art. 20 – Mijloacele materiale şi financiare ale clubului sunt:
- mijloace materiale proprii, echipament sportiv;
- materiale tehnice pentru organizarea de tabere şi şcoli de alpinism;
- mijloace financiare în lei şi/sau în valută, depuse în cont bancar.

Art. 21 – Dobândirea şi folosirea mijloacelor materiale şi financiare se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale şi respectiv Consiliului Director cu respectarea legislaţiei româneşti în vigoare. Întreaga activitate financiară a clubului se desfăşoară pe bază de buget propriu în calitate de persoană juridică nonprofit.

Art. 22 – Patrimoniul clubului se alimentează din:
- cotizaţiile lunare plătite de membrii clubului;
- sponsorizări şi donaţii din partea societăţilor şi a persoanelor fizice în condiţii legale;
- venituri provenite din activităţi proprii, finanţări de la administraţia centrală şi locală pentru programe de utilitate publică;
- vânzarea de lucrări de specialitate, materiale tehnice, echipamente sau materiale publicitare;
- taxe de participare percepute de la sportivii sau persoanele care participă la competiţiile organizate de club;
- din dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale.

Cap. V – Organele de conducere, administrare şi control. Atribuţii.

Art. 23 – Organele de conducere, administrare şi control ale Clubului „ALPIN CLUB BACĂU” sunt:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Cenzorul.

Art. 24 – Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor clubului. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Adunarea Generală Anuală are loc anual şi se convoacă de către Consiliul Director cu 15 zile înainte de data desfăşurării.

Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată în mod excepţional de Consiliul Director cu minimum 7 zile sau la cererea motivată în scris şi semnată de cel puţin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai clubului.

Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
a). poate modifica actul constitutiv şi statutul clubului;
b). analizează activitatea clubului pe perioada scursă de la ultima Adunare Generală;
c). stabileşte şi aprobă strategia activităţii şi dezvoltării clubului precum şi obiectivele generale ale clubului;
d). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
e). alege şi revocă membrii Consiliului Director (preşedinte, vicepreşedinte, secretar);
f). desemnează membrii de onoare ai clubului;
g). hotărăşte dizolvarea şi lichidarea clubului, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h). înfiinţarea de filiale ale clubului ;
i). hotărăşte afilierea la alte asociaţii sau fundaţii de profil montan interne sau internaţionale (în caz de afiliere, clubul îşi păstrează autonomia internă);

Art. 25 – Adunarea Generală ia hotărâri în limitele legii, actului constitutiv şi statutului, care sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, chiar a celor care au absentat sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret cu majoritate simplă (jumătate plus unu) a cel puţin 2/3 din membrii cu drept de vot ai clubului. În cazul neîndeplinirii acestor condiţii Adunarea Generală se convoacă din nou în termen de 7 zile iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Art. 26 – Consiliul Director al clubului este ales de Adunarea Generală şi este compus din 3 persoane şi anume: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. Mandatul Consiliului Director este de 2(doi) ani.

Art. 26.1 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a). convoacă Adunarea Generală a membrilor clubului;
b). conduce activitatea clubului pe baza unui program aprobat de Adunarea Generală potrivit mandatului primit;
c). prezintă Adunării Generale un raport privind propria activitate pe perioada anterioară şi un proiect de programe ale clubului pentru anul următor;
d). aprobă cererile de noi membri ai clubului între două Adunări Generale;
e). reprezintă clubul faţă de membrii săi precum şi faţă de terţi;
f). prezintă Adunării Generale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil precum şi proiectul de buget pe anul viitor;
g). în caz de afiliere la alte asociaţii sau fundaţii, desemnează delegaţiile clubului la Anunările Generale ale acestora sau propune membrii clubului pentru organele de conducere sau comisiile FRAE;
h). încheie contracte civile sau comerciale menite a obţine veniturile necesare realizării scopurilor clubului;
i). acordă transferul sportivilor de performanţă;
j). asigură şi urmăreşte plata cotizaţiilor anuale ale clubului şi membrilor săi către organismele la care este afiliat clubul
k). aprobă modelele de ecusoane, insigne, embleme, legitimaţii ale clubului;
l). face propuneri de premiere a membrilor;
m). poate hotărî schimbarea sediului clubului.

Art. 27 – Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret. Angajarea clubului faţă de alte persoane fizice sau juridice se poate face numai prin semnătura preşedintelui.

Art. 27.1 – Atribuţiile şi activităţile preşedintelui Consiliului Director sunt:
a). organizează şi conduce activitatea clubului în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliului Director;
b). asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a clubului a legislaţiei în vigoare, a actelor normative precum şi a normelor specifice emise de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă ;
c). convoacă Consiliul Director şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia;
d). prezintă Consiliului Director propuneri referitoare la strategia de dezvoltare a activităţilor clubului, bugetul anual de venituri şi cheltuieli,
e). situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a bazei materiale a clubului, programul competiţional;
f). semnează actele şi documentele elaborate de Consiliul Director;
g). reprezintă clubul în raportul cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile, persoanele fizice şi juridice române şi străine.

Art. 28 – Vicepreşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret. Vicepreşedintele clubului prezintă Consiliului Director propuneri la strategia de dezvoltare a activităţii clubului, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, programul competiţional. Vicepreşedintele preia toate atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

Art. 29 – Secretarul Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret. În caz de lipsă sau de indisponibilitate concomitentă a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, secretarul preia toate atribuţiile acestora.

Art. 29.1 – Atribuţiile secretarului Consiliului Director sunt:
a). stabileşte împreună cu preşedintele data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă în faţa Consiliului Director şi întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor;
b). întocmeşte împreună cu preşedintele documentele şi actele ce urmează a fi prezentate în faţa Adunării Generale, autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, FRAE şi a altor instituţii, persoane fizice sau juridice;
c). participă la competiţiile şi activităţile organizate de club, urmărind şi organizând activitatea de secretariat a acestora;
d). ţine inventarul materialelor clubului precum şi evidenţa membrilor şi achitarea cotizaţiilor acestora faţă de club.

Art. 30 – Cenzorul este ales de Adunarea Generală prin vot secret şi asigură controlul financiar intern al „Alpin Club Bacău”.

Art. 30.1 – Atribuţiile cenzorului sunt:
a). verifică modul în care este administrat patrimoniul clubului, întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
b). poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
c). îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
În situaţia în care clubul are peste 100 de membri, se va forma o Comisie de Cenzori, care va avea aceleaşi atribuţii.

Cap. VI – Sancţiuni

Art. 31 – Consiliul Director poate aplica sancţiuni membrilor clubului pentru nerespectarea statutului clubului, a legilor şi normelor sportive în vigoare.

Sancţiunile aplicate de Consiliul Director pot fi, în ordinea gravităţii faptelor, următoarele:
- avertisment simplu
- avertisment cu amendă
- suspendare pe o durată de la 1 la 6 luni cu sau fără amendă
- excluderea din cadrul clubului.
În cazul suspendării, aceasta are ca efect şi pierderea dreptului de vot pe durata suspendării.

Cap. VII – Dizolvarea clubului. Lichidarea

Art. 32 – Dizolvarea Clubului Sportiv „Alpin Club” Bacău şi pierderea calităţii de persoană juridică se face conform prevederilor legale în vigoare la data dizolvării clubului.

Art. 33 – În caz de dizolvare, lichidarea şi repartizarea patrimoniului se face conform prevederilor legale în vigoare. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoanele fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile către persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

În cazul în care clubul va fi dizolvat prin hotărâre judecătorească pentru că:
- scopul sau activitatea clubului au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- clubul urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit dată ulterioară.

Cap. VIII – Dispoziţii finale

Art. 34 – Prezentul statut se poate completa sau modifica la propunerea Consiliului Director, numai cu aprobarea Adunării Generale.

Art. 35 – Toate situaţiile neprevăzute expres în acest statut se vor rezolva conform legii.


Inapoi